b

ถึงแฟนจะทิ้งคุณไป แต่ ตชด.ไม่เคยทิ้งคุณ...ณ.ตะเข็บชายแดนตะวันตก

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร้อย ตชด337 มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบอัคคีภัย

ร้อย ตชด.337 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  นำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25   สิงหาคม  2553

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร้อย ตชด.337 นำสิ่งของพระราชทานแจกจ่ายราษฎรประสบอัคคีภัย บ.ท่าตาฝั่ง


ร้อยท ตชด.337นำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2553

ตชด.337 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ.ห้วยหยวก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

พ.ต.ท.อภิชาติ  รักพงษ์ ผบ.ร้อย ตชด.337 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประทีป  บุญทวี นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านห้วยหยวก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่  23 ส.ค.53

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เข้าร่วมอบรม โครงการประชาสัมพันธ์ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
วันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ร้านอาหารครัวบ้านสวน ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

ร่วมเป็นวิทยากรอบรม อาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป)โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน โดย อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน
                    ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกาศ  วันที่   ๒๓-๒๔   สิงหาคม  ๒๕๕๓

อบรมร่วมโครงการยาเสพติดในโรงเรียน

การอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน สำนักงาน สพฐ.เขต๒ แม่ฮ่องสอน ณ ค่ายเทพสิงห์ วันที่   ๒๐-๒๒  สิงหาคม   ๒๕๕๓